Nultý ročník v praxi

 

05. 10. 2023

Nultý ročník v praxi

V Institutu cizích jazyků se dne 5. října 2023 uskutečnilo setkání s mladými ukrajinskými uprchlíky, kteří se zaregistrovali do nultých ročníků a navštěvují intenzivní kurzy češtiny. Setkání se kromě zástupců UNICEF a odboru školství, mládeže a sportu magistrátu hl. m. Prahy zúčastnili i zástupce úřadu pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci Spojených států amerických (US BPRM), pan Scott Lang a politická tajemnice Velvyslanectví USA v České republice Valerie Reed. Cílem těchto přípravných tříd je pomoci dětem uspět v přijímacích zkouškách a získat podporu pro své začlenění do středních škol v hlavním městě Praze. Tento program je podporován Magistrátem hlavního města Prahy ve spolupráci s dětským fondem OSN UNICEF.

Hlavní město Praha má největší podíl uprchlíků v zemi, okolo 25 % (celkem 91 970 ukrajinských uprchlíků) a programy tohoto typu jsou pro přicházející uprchlíky nezbytné. Během minulého školního roku 2022/2023 mělo více než 200 adolescentů ve věku 15 až 19 let možnost získat kvalitní přípravu pro další vzdělávací dráhu v hlavním městě, když navštěvovali přípravné třídy známé jako nulté ročníky, které byly organizovány šesti vzdělávacími institucemi.

V letošním školním roce 2023/2024 je v Institutu cizích jazyků (ICJ) registrováno do nultých ročníků 96 studentů.  Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka je doplněna o oborovou češtinu včetně základního pojmosloví z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. V průběhu kurzu jsou studenti seznámeni s českým vzdělávacím systémem a specifiky středního školství se simulací procesu přijímacího řízení na střední školy. Efekt přináší tzv. "konverzační kluby", kde se ukrajinští studenti setkávají s českými vrstevníky v rámci mimoškolních aktivit. Na efektivní proces integrace má dopad i "rodinná" atmosféra ICJ, která podporuje dobrou psychickou pohodu studentů. 

Návštěva nultého ročníku v ICJ byla rozdělena do několika částí:

Blok 1: Setkání s vedením Institutu Cizích Jazyků

V této části měli účastníci příležitost seznámit se s vedením ICJ a dozvědět se více o partnerství mezi UNICEF a hlavním městem Praha. Zároveň bylo diskutováno začlenění ukrajinských uprchlických dětí do vzdělávání, adaptace programu nultých ročníků a prezentovány výsledky přípravných kurzů z letošního června. Odbor školství mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy akcentoval i důležitost Centra následné pomoci ukrajinským uprchlíkům, které Praha ve spolupráci s UNICEF provozuje a který je důležitým styčným bodem pro integraci a adaptaci ukrajinských uprchlíků.

Blok 2: Pozorování třídy a krátký kontakt s žáky a učiteli

Během této části měli účastníci možnost nahlédnout do třídy, sledovat výuku a blíže komunikovat s žáky a učiteli v probíhající výuce.

Blok 3: Diskuse se skupinou pěti studentů

Návštěva vrcholila skupinovou diskusí s pěti studenty, kde účastníci měli možnost slyšet jejich zkušenosti s přípravnými třídami, jejich potřeby, výzvy a aspirace.

"Podpora dětí z Ukrajiny a jejich integrace do českého vzdělávacího systému vyžaduje společné úsilí mnoha partnerů na národní i lokální úrovni pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. UNICEF a hlavní město Praha podporují mladé lidi, aby mohli pokračovat ve vzdělávání a dosáhnout svých snů o lepší budoucnosti," uvedla Yulia Oleinik, vedoucí Kanceláře pro podporu řešení uprchlické situace v České republice.

„Jsme přesvědčeni o tom, že tento program má smysl. Naše poděkování za to, že máme možnost pomáhat mladým ukrajinským uprchlíkům, patří i úřadu pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci Spojených států amerických, který prostřednictvím Dětského fondu OSN a Magistrátu hlavního města Prahy tento projekt financuje.“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022