07. 06. 2022

Praha uvolní další finance na pomoc dětem i dospělým, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou. Podpořena bude primární prevence i adiktologické služby

Praha připravuje finanční podporu na poskytování primární prevence dětem, výuku českého jazyka a zajištění volnočasových aktivit, které jim umožní se lépe začlenit do českého prostředí. Současně schvalované prostředky umožní rozšířit služby i mezi dospělými, konkrétně v oblasti adiktologické péče.

Na propojení projektů pomoci dětem i dospělým z Ukrajiny, které se vzájemně doplňují, se podílel protidrogový koordinátor, a všechny byly projednány grantovou komisí.  „Ráda bych poděkovala všem nevládním organizacím, jejichž vedení se rozhodlo posílit kapacitu primární prevence i adiktologických služeb tak, abychom pomohli ukrajinským uprchlíkům a zároveň udrželi kvalitní péči o veřejné zdraví Pražanů,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Účelovou neinvestiční dotaci pro tento druh pomoci získají tři nevládní neziskové organizace. První z nich je Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s., které bude služby poskytovat ve třech oblastech. V Centru primární prevence bude pomoc zaměřena na podporu dětem z Ukrajiny a jejich adaptaci v podobě jednak doučování českého jazyka, pomoci s orientací ve škole a ve školském systému a dále v podobě volnočasových aktivit a vyřizování různých potřebných záležitostí.

Nízkoprahové středisko se při pomoci uprchlíkům zaměřuje na asistenci klientům a komunikaci při zprostředkování návazných služeb a při jednání s úřady. Centrum substituční léčby pak využije dotaci na zdravotní péči a sociální práci, léčebné prostředky, překlady do ukrajinštiny a informační servis a zprostředkování další pomoci. Výše schvalovaného příspěvku pro DROP IN je 615 000 Kč.

„Velmi děkujeme za podporu naší péče o uprchlíky z Ukrajiny. Přidělené finance v době napjatého rozpočtu a inflace nám velmi pomohou. Personál si rozhodně zaslouží odměnu a podporu, protože zvlášť v přímé péči to v cizím jazyce nemají vůbec jednoduché,“ konstatuje Zdeněk Veselý, zástupce ředitele DROP IN, o.p.s.

Organizace SANANIM, z.ú., zase díky dotaci zajistí poskytování adiktologické péče a také humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny v rámci osmi programů a odborného poradenství napříč službami. Pomoc je poskytována v programech: CADAS (zajištění psychiatrické a další zdravotní péče, opiátová substituční léčba), Doléčovací centrum (ubytování uprchlíků, pomoc a podpora pro ubytovanou rodinu), Pracovní a sociální agentura SANANIM (poradenský servis v oblasti sociálního a profesního začlenění), Kontaktní centrum (služby zacílené na ochranu veřejného zdraví, harm reduction služby, poradenství, asistence, edukace), Terapeutická komunita Karlov a Němčice (zajištění ubytování, stravy a dalších nezbytných nákladů pro sociálně znevýhodněné rodiny z Ukrajiny), Terénní programy (prvotní kontakt ukrajinských uživatelů + standardní harm reduction služby, obdobně jako v případě Kontaktního centra).

Nad rámec standardních služeb SANANIM provozuje adiktologické poradenské linky rusky mluvícím adiktologem s cílem poskytování odborných adiktologických informací, efektivnější a rychlejší aklimatizace uprchlíků. Výše schvalovaného příspěvku pro SANANIM, z.ú., je 2 079 850 Kč.

„Jsem ráda, že díky podpoře města budeme moci lidem z Ukrajiny poskytovat nejen běžné adiktologické služby, ale ohroženým rodinám i ubytování a stravu v bezpečném prostředí našich komunit,“ uvádí Martina Těmínová, ředitelka SANANIM, z.ú.

V neposlední řadě pak dotaci získá organizace PROGRESSIVE, o.p.s., která se zaměří na adiktologické terénní programy. Prostřednictvím dvou terénních pracovníků, z nichž jeden je adiktolog a druhý rodilý mluvčí, budou provazovat aktivity organizací, které pracují s uprchlíky, a adiktologických služeb, zejména kontaktního centra a terénního programu. Jedná se o aktivní vyhledávání zejména skryté populace ukrajinských uživatelů drog, která se nechce otevřeně hlásit ke své závislosti. Jim chce nabídnout v rámci harm reduction služeb především potřebné testování na infekční nemoci a zprostředkování dalších potřebných adiktologických služeb.

V rámci dotace budou hrazeny také testy do testovacího přístroje.  Projekt je specifický svým zaměřením na terénní tým, který bude tvořit pomyslný most mezi institucemi, se kterými uprchlíci přicházejí na území ČR do kontaktu a specializovanou adiktologickou péčí. Výše schvalovaného příspěvku pro PROGRESSIVE, o.p.s., je 984 000 Kč.

„Vzhledem k obrovskému pohybu osob v důsledku konfliktu na Ukrajině existuje mimo jiné důvodná obava o ohrožení veřejného zdraví v důsledku šíření infekčních onemocnění. Zaměříme se na vysoce rizikovou skupinu osob, které mají zkušenost s užíváním drog, umožníme jim se testovat a zprostředkujeme další odbornou péči,“ dodává Vojtěch Janouškovec, ředitel PROGRESSIVE, o.p.s.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022